Политика на данните

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

1. magazina.eu полага дължимата грижа и отговаря на информацията за потребителя, станала му известна по повод на регистрацията - предмет на Общите условия, освен в случай на непреодолима сила, случайно събитие или умишлени действия на трети лица.

2. magazina.eu  събира и използва информацията за потребителите, единствено за целите, предвидени в Общите условия. С приемането на настоящите условия потребителя се съгласява с обработването на личните му данни за целите на договора за покупко-продажба на промотираните стоки и/или услуги.

3. magazina.eu се задължава да не разкрива никаква лична информация за потребителя и да не предоставя събраната информация на трети лица освен в случаите, когато:

 - е получило изрично съгласие на потребителя при регистрация

 - информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация при спазване на установени процедури

 - други посочени в закона случаи

4. С регистрирането в magazina.eu потребителят се съгласява да получава на обявеният от него имейл адрес търговски съобщения от magazina.eu

 5. Всяка предоставена от потребителя или лицето, ползващо сайта със свободен достъп лична информация, ще бъде използвана в съответствие със Закона за защита на личните данни и нейното предоставяне от страна на потребителя е напълно доброволно.